Norsk 

Funksjons-

skjema 

Norsk funksjonsskjema er utviklet av NAV i samarbeid med blant den norske legeforening og arbeidsgiver- organisasjoner.    Norsk funksjonskjema fylles ut av arbeidstaker som er sykemeldt og brukes i dialog med NAV, fastlege og arbeidsgiver/bedriftshelsetjeneste 

                                                                                                                                                                      AKTIVITETSPLIKT (for arbeidstaker og arbeidsgiver) 


Aktivitetsplikten for arbeidstakere under sykemelding i Norge er et sentralt element i sykefraværsoppfølgingen og er lovpålagt. Denne plikten innebærer at arbeidstakeren har et ansvar for å bidra aktivt til sin egen rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet.


Her er noen viktige aspekter ved aktivitetsplikten:


 1. Tidlig Innsats: Aktivitetsplikten begynner tidlig i sykemeldingsperioden. Målet er å unngå langvarig fravær ved å oppmuntre til aktiv deltagelse fra arbeidstakerens side.

 2. Samhandling: Arbeidstakeren skal samarbeide med arbeidsgiveren og eventuelt helsepersonell for å finne tiltak som kan fremme tilbakeføring til arbeid. Dette kan inkludere tilpasninger på arbeidsplassen eller deltagelse i rehabiliteringsprogrammer.

 3. Delvis Sykemelding: Der det er mulig, oppfordres det til delvis sykemelding fremfor full sykemelding. Dette betyr at arbeidstakeren jobber deltid mens de resterende timene er sykemeldt. Dette bidrar til å holde vedkommende aktiv og tilknyttet arbeidsplassen.

 4. Dialogmøter og Oppfølgingsplaner: Aktivitetsplikten innebærer også deltagelse i dialogmøter med arbeidsgiver og NAV. I disse møtene diskuteres og vurderes arbeidstakerens arbeidsevne og mulige tiltak for å støtte tilbakeføring til arbeid.

 5. Personlig Ansvar: Selv om arbeidsgiver og helsepersonell spiller viktige roller, ligger et betydelig ansvar hos arbeidstakeren. Vedkommende må være proaktiv og engasjert i egen rehabiliteringsprosess.

 6. Individuell Tilnærming: Aktivitetene og tiltakene som velges, skal være skreddersydd til arbeidstakerens spesifikke behov og situasjon. Dette sikrer at tilbakeføring til arbeid skjer på en måte som er både realistisk og bærekraftig for den enkelte.

 7. Juridiske Implikasjoner: Hvis arbeidstakeren ikke oppfyller aktivitetsplikten, kan det ha konsekvenser for sykepengeutbetalingen. NAV kan redusere eller stoppe utbetalinger hvis de finner at arbeidstakeren ikke aktivt bidrar til tilbakeføring til arbeid.


Aktivitetsplikten er en viktig del av det norske sykefraværssystemet, og den understreker viktigheten av samarbeid og aktiv deltagelse fra alle involverte parter for å oppnå et vellykket resultat. 


Når det gjelder sykemelding og dokumentasjon i Norge, er det noen viktige retningslinjer å følge, spesielt etter 8 uker:


 1. Dialogmøte: Etter åtte ukers sykemelding skal det vanligvis avholdes et dialogmøte mellom arbeidstakeren, arbeidsgiveren og eventuelt en representant fra NAV. Målet med møtet er å vurdere arbeidstakerens arbeidsevne og finne løsninger for å tilrettelegge arbeidet.

 2. Legeerklæring: Legen som sykemelder pasienten, skal utarbeide en legeerklæring. Denne skal inneholde informasjon om pasientens helsetilstand og hvorfor dette medfører evt. full sykemelding. Det skal også vurderes om det er muligheter for delvis sykemelding eller tilrettelegging på arbeidsplassen.

 3. Oppfølgingsplan: Arbeidsgiveren skal, i samarbeid med arbeidstakeren, utarbeide en oppfølgingsplan hvis sykemeldingsperioden overstiger åtte uker. Dette er en lovpålagt plikt.  Denne planen skal være utferdighet ved uke 7 av en sykemelding. Denne planen skal inneholde hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren har på arbeidsplassen og tiltak for å få arbeidstakeren tilbake i arbeid. Legen skal motta en kopi av denne planen som skal være grunnlag for videre vurdering av restarbeidsevne. 

 4. Aktivitetsplikt: Arbeidstakeren har en aktivitetsplikt under sykemeldingsperioden. Dette innebærer at arbeidstakeren skal være aktiv i forhold til å komme tilbake i arbeid, enten det er i egen eller annen virksomhet.  Dette gjelder både ved gradert sykemelding og full sykemeldging

 5. NAV's Rolle: NAV kan kreve ytterligere dokumentasjon eller vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak, som for eksempel arbeidsrettet rehabilitering eller omskolering, avhengig av situasjonen.Norsk funksjonsskjema er et godt hjelpemiddel i vurderingen av aktivitetsplikten og restarbeidsevne.  Dette kan brukes særlig til å gjennomgå mulig bruk av restarbeidsevne på arbeidsplassen mtp de oppgaver som arbeidstaker har.  Arbeidsgiver bør i tillegg til beskrive aktuelle arbeidsoppgaver arbeidstaker har på arbeidsplassen slik at legen bedre kan vurdere om det foreligger muligheter for å benytte restarbeidsevne og ungå 100 % sykemelding. 


Norsk Funksjonsskjema brukes til beskrive funksjonsevnen uten å tenke på diagnose.  Funksjonsbeskrivelse kan sette arbeidstaker og arbeidsgiver i stand til å vurdere aktivitetsplikten og restarbeidsevne på en balansert måte.  Arbeidsgiver oppfordres til å tydelig å beskrive alle aktiviteter som arbeidstaker har slik at legen kan vurdere hva som er forsvarlig medisinsk for arbeidstakeren å gjøre på arbeidsplassen. Det er viktig å merke seg at disse retningslinjene kan variere litt avhengig av individuelle tilfeller og de spesifikke omstendighetene rundt arbeidstakerens sykdom eller skade. Regelverket kan også endre seg over tid, så det er anbefalt å holde seg oppdatert via offisielle kilder som NAVs nettsider. 

AKTIVITETS PLAN 

ved 100 % sykemelding


Ved 100 % sykemelding etter 8 uker,  er det krav om dokumentert behandling som tar sikte på bedring.  Som arbeidstaker oppfordres det til at du fører en dagbok over de aktivitetene du gjør i løpet av uken for å bli bedre.  Dette skal da være i de timene du egentlig skulle ha vært på jobb.  Her medregnes besøk hos legen, sykehuset , timer hos fysioterapeut ol.   Nav kan kreve slik dokumentasjon som grunnlag for utbetaling av sykepenger.  


Mandag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Gåtur i frisk luft
 • 10:00 - 11:00: Avspenningsteknikker (f.eks. dyp pust, meditasjon)
 • 11:00 - 12:00: Fysioterapi
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Lett egentrening (f.eks. yoga, stretching)
 • 14:00 - 15:00: Hobbyaktivitet (f.eks. maling, hagearbeid)
 • 15:00 - 16:00: Dagbok/refleksjonstid


Tirsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Gåtur i nærmiljøet
 • 10:00 - 11:00: Mindfulness-praksis
 • 11:00 - 12:00: Ergoterapi eller annen terapiform
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Svømming eller vannaerobic
 • 14:00 - 15:00: Lese tid eller lytte til audiobøker
 • 15:00 - 16:00: Planlegging av neste dag


Onsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Sykkeltur
 • 10:00 - 11:00: Avslapningsteknikker
 • 11:00 - 12:00: Fysioterapi
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Online kurs eller webinar (f.eks. stressmestring)
 • 14:00 - 15:00: Kunst- og håndverksaktiviteter
 • 15:00 - 16:00: Samtale med en venn eller familiemedlem


Torsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Gåtur med en venn
 • 10:00 - 11:00: Yoga eller meditasjon
 • 11:00 - 12:00: Musikkterapi eller spille et instrument
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Egentrening eller lett trening på treningssenter
 • 14:00 - 15:00: Lesing eller skriving
 • 15:00 - 16:00: Planlegging av personlige mål


Fredag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Rolig spasertur i parken
 • 10:00 - 11:00: Avspenningsteknikker og pusteøvelser
 • 11:00 - 12:00: Gruppeterapi eller støttegruppe online
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Lett trening eller turgåing
 • 14:00 - 15:00: Personlig tid (f.eks. lesing, hobbyer)
 • 15:00 - 16:00: Oppsummering av uken og forberedelser til helgen


Som arbeidsgiver eller arbeidstaker kan du bruke vår AI-hjelp til å finne arbeidsoppgaver for nettopp din stilling og arbeidplass ved å legge inn aktuelle beskrivelser av hverdagen din hjemme og på jobb.  Arbeidsgiver kan gjøre det samme for sin del. 

AKTIVITETSPLAN VED GRADERT                            SYKEMELDING


Forslag til aktiviteter for en sykemeldt saksbehandler i kommunen 


en arbeidsplan for en saksbehandler med en skadet høyre hånd og en gradert sykemelding på, vil kunne inkludere aktiviteter som bidrar til bedring, som behandling og egentrening, sammen med tilpassede arbeidsoppgaver. Arbeidsdagen vil strekke seg fra 08:00 til 16:00, men aktivitetene vil være fordelt slik at pasienten ikke overbelaster seg selv og samtidig kan utføre arbeidsoppgaver effektivt. Her ett forslag som kan tilpasses individuelt.  


Mandag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, tilpasning til arbeidsplassen
 • 09:00 - 10:00: Lett kontorarbeid (f.eks. gjennomgang av e-post med talegjenkjenning)
 • 10:00 - 11:00: Pause med isometriske øvelser for hånden
 • 11:00 - 12:00: Deltakelse i møter (lytte og bidra muntlig)
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Fysioterapi
 • 14:00 - 16:00: Arbeidsoppgaver som kan utføres med venstre hånd (f.eks. dokumentgjennomgang)

Tirsdag:

 • 08:00 - 10:00: Egentrening og håndøvelser hjemme
 • 10:00 - 12:00: Lett kontorarbeid (planlegging og organisering, bruk av hjelpemidler)
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Deltakelse i telefonmøter eller videokonferanser
 • 14:00 - 16:00: Administrativt arbeid som ikke krever håndskrift


Onsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, tilpasning til arbeidsplassen
 • 09:00 - 11:00: Lett kontorarbeid (datainntasting med tale-til-tekst-programvare)
 • 11:00 - 12:00: Pause og lett egentrening
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Fysioterapi
 • 14:00 - 16:00: Oppgaver som kan utføres med én hånd (f.eks. gjennomgang av digitale filer)


Torsdag:

 • 08:00 - 10:00: Egentrening og håndøvelser hjemme
 • 10:00 - 12:00: Deltakelse i møter eller workshops (muntlig bidrag)
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 16:00: Forskningsoppgaver eller prosjektarbeid som krever minimal bruk av hender (lesing, lytting)


Fredag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, tilpasning til arbeidsplassen
 • 09:00 - 10:00: E-post og kommunikasjon via tale-til-tekst-teknologi
 • 10:00 - 11:00: Pause og håndøvelser
 • 11:00 - 12:00: Arbeidsoppgaver som kan utføres med venstre hånd
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Fysioterapi eller ergoterapi
 • 14:00 - 16:00: Planlegging for neste uke og oppsummering


Som arbeidsgiver eller arbeidstaker kan du bruke vår AI-hjelp til å finne arbeidsoppgaver for nettopp din stilling og arbeidplass ved å legge inn aktuelle beskrivelser av hverdagen din hjemme og på jobb. Arbeidsgiver kan gjøre det samme for sin del. Se også forslag i egenbehandlingsplan i linken over. 

Funksjonsbeskrivelse sammen med diagnose gir til sammen funksjonsvurderingen som NAV etterspør.  Funksjonsbeskrivelsen fremkommer i NF

Hvorfor det er viktig at arbeidet er meningsfylt

Pasient veiledning

1:  Ved skade eller sykdom.. gå til skjema1.eu og trykk på linken for Norsk Funksjonsskjema


2: Fyll inn med en x på de ønskede rubrikkene eller V for verste dag og B for beste dag om det er stor forskjell på dagene innen en uke.


3: Skjemaet kan nå lagres ved å legge markøren over høyre hjørne i adobe reader hvor du får frem nedlastningsikonet.


4: Skjemaet lagres gjerne i mappen nedlastninger hvor det er lett å finne igjen

.

5:  Skjemaet kan nå skrives ut eller det kan lastes opp til legen via helsenorge.no eller for eksempel pasientsky om legen har den løsningen.  Om ikke kan det sendes pr post eller leveres direkte i resepsjonen hos legen. 


6: Hos nav kan det lastes inn via vedleggsmodulen som kan fås frem når du er inne i en søknad om sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.  Du vil der få spørsmål om du vil laste opp vedlegg.  Svar ja på det og du får frem mulighet til å hente skjemaet fra din nedlastningsmappe. 

Veiledning for Fastlegen 

1: Du mottar skjemaet enten via din nettskyløsning eks pasientsky, helsenorge, pr post eller i resepsjonen.  Dette får du sammen med en oversikt fra arbeidsgiver over hvilke arbeidsoppgaver pasienten har og forslag til tilrettelegging ( oppfølgingsplanen) 


2: Skjemaet er en funksjonsbeskrivelse slik NAV etterspør, og hvert punkt vil kunne samsvare med en diagnose som understøtter pasientens funksjonsbeskrivelse. 


3: Pasientens funksjonsnivå klargjøres og synliggjøres gjennom graderte nivå i skjemaet fra god funksjon til dårlig funksjon (kan… til ….ikke kan).  Funksjon innen ulike grupper av aktiviteter utgjør funksjonsbeskrivelsen.


4: Diagnose og funksjonsbeskrivelsen utgjør til sammen grunnlaget for funksjonsvurderingen.  


5: Stemmer diagnose og funksjonsbeskrivelse overens, avklarer det pasientens nedsatt arbeidsevne.   


6: Legen skriver et kort resyme med oversikt i hvilke kategorier funksjonsfallet er størst og knytter det sammen med diagnose. Dette er den endelige  funksjonsvurderingen.

Veiledning for Nav

1: Nav mottar skjemaet fra pasienten enten som vedlegg eller scannet post


2: Skjemaet brukes som grunnlag for vedlegg til helseopplysninger som pasienten og legen gir.  Dette er funksjonsbeskrivelsen slik den foreligger i brukermedvirket form.


3: NAV vurderer om de kan bidra med ekstra utredning, kartlegging og tilrettelegging. 


4: Nav vurderer om pasienten også bør sende inn Norsk Funksjonsskjema del 2 ved fare for lange sykefravær.

Tips til Arbeidsgiver 

1: arbeidsgiver bør etterspørre Norsk funksjonskjema som utgangs punkt for tilrettelegging. 


2:Skjemaet egenbehandlingsplan bør brukes som verktøy for utrede muligheter for tidlig og støttet oppstart i arbeidet igjen.


3: arbeidsgiver bør utforme en oversikt over alle arbeidsoppgavene arbeidstakeren gjør i løpet av dagen og hva som er forventet levering.  


4: arbeidsgiver må oversende oppfølgingsplan til legen innen 7 uker med beskrivelse av arbeidsoppgaver og forslag til tilrettelegging.