Trinn for trinn i sykemeldingsforløpet


Når du blir sykmeldt, kan det oppstå mange spørsmål og usikkerheter om hva som skjer videre. Vår modell er designet for å støtte deg gjennom hvert trinn i ditt sykemeldingsforløp. Her finner du en steg-for-steg guide som forklarer prosessen fra sykmelding til tilbakevending til arbeid:


 1. Tidlig Vurdering: Umiddelbart etter at sykmeldingen er registrert, vil din fastlege samarbeide med en kognitiv terapeut og eventuelt en jobbspesialist for å vurdere dine behov.
 2. Individuell Plan: Basert på den tidlige vurderingen, utvikles en personlig oppfølgingsplan som adresserer både dine helsemessige og arbeidsrelaterte behov.
 3. Intervensjoner: Du vil motta arbeidsrettet kognitiv terapi og andre relevante tjenester som er rettet mot å forbedre din evne til å håndtere arbeidssituasjonen og din generelle helse.
 4. Regelmessige Evalueringer: Din progresjon vil bli evaluert regelmessig for å sikre at du mottar den støtten du trenger og at tilnærminger justeres etter behov.Selvhjelpsressurser


For å støtte din vei tilbake til arbeid, tilbyr vi en rekke selvhjelpsressurser som du kan benytte deg av i ditt eget tempo. Disse inkluderer:


 • Online Kurs: Lær teknikker for stresshåndtering, tidshåndtering og positiv psykologi for å styrke din mentale og fysiske velvære.
 • Veiledningsvideoer: Videoressurser som forklarer ulike aspekter ved prosessen og gir praktiske tips for å håndtere dagliglivet med sykemelding.
 • Digitale Verktøy: Tilgang til digitale skjemaer og applikasjoner som hjelper deg å spore din egen helseutvikling og forberede deg til møter med helsepersonell og NAV-veiledere.Aktiv Deltakelse


Du oppfordres til å ta en aktiv rolle i din egen rehabiliteringsprosess. Dette innebærer å gi tilbakemeldinger om din helse og arbeidsevne, delta i beslutningsprosesser, og å følge opp anbefalte konsultasjoner og terapisessioner. Din innsats og engasjement er avgjørende for å oppnå en vellykket reintegrering i arbeidslivet.

Vårt mål er å sikre at du som sykmeldt får den nødvendige støtten for å kunne returnere til arbeidet ditt på en trygg og bærekraftig måte. Vi forstår at hver persons situasjon er unik, og vår tilnærming er derfor fleksibel og tilpasset individuelle behov.AKTIVITETSPLIKT (for arbeidstaker og arbeidsgiver) 


Aktivitetsplikten for arbeidstakere under sykemelding i Norge er et sentralt element i sykefraværsoppfølgingen og er lovpålagt. Denne plikten innebærer at arbeidstakeren har et ansvar for å bidra aktivt til sin egen rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet.


Her er noen viktige aspekter ved aktivitetsplikten:


 1. Tidlig Innsats: Aktivitetsplikten begynner tidlig i sykemeldingsperioden. Målet er å unngå langvarig fravær ved å oppmuntre til aktiv deltagelse fra arbeidstakerens side.

 2. Samhandling: Arbeidstakeren skal samarbeide med arbeidsgiveren og eventuelt helsepersonell for å finne tiltak som kan fremme tilbakeføring til arbeid. Dette kan inkludere tilpasninger på arbeidsplassen eller deltagelse i rehabiliteringsprogrammer.

 3. Delvis Sykemelding: Der det er mulig, oppfordres det til delvis sykemelding fremfor full sykemelding. Dette betyr at arbeidstakeren jobber deltid mens de resterende timene er sykemeldt. Dette bidrar til å holde vedkommende aktiv og tilknyttet arbeidsplassen.

 4. Dialogmøter og Oppfølgingsplaner: Aktivitetsplikten innebærer også deltagelse i dialogmøter med arbeidsgiver og NAV. I disse møtene diskuteres og vurderes arbeidstakerens arbeidsevne og mulige tiltak for å støtte tilbakeføring til arbeid.

 5. Personlig Ansvar: Selv om arbeidsgiver og helsepersonell spiller viktige roller, ligger et betydelig ansvar hos arbeidstakeren. Vedkommende må være proaktiv og engasjert i egen rehabiliteringsprosess.

 6. Individuell Tilnærming: Aktivitetene og tiltakene som velges, skal være skreddersydd til arbeidstakerens spesifikke behov og situasjon. Dette sikrer at tilbakeføring til arbeid skjer på en måte som er både realistisk og bærekraftig for den enkelte.

 7. Juridiske Implikasjoner: Hvis arbeidstakeren ikke oppfyller aktivitetsplikten, kan det ha konsekvenser for sykepengeutbetalingen. NAV kan redusere eller stoppe utbetalinger hvis de finner at arbeidstakeren ikke aktivt bidrar til tilbakeføring til arbeid.Aktivitetsplikten er en viktig del av det norske sykefraværssystemet, og den understreker viktigheten av samarbeid og aktiv deltagelse fra alle involverte parter for å oppnå et vellykket resultat. 


Når det gjelder sykemelding og dokumentasjon i Norge, er det noen viktige retningslinjer å følge, spesielt etter 8 uker:


 1. Dialogmøte: Etter åtte ukers sykemelding skal det vanligvis avholdes et dialogmøte mellom arbeidstakeren, arbeidsgiveren og eventuelt en representant fra NAV. Målet med møtet er å vurdere arbeidstakerens arbeidsevne og finne løsninger for å tilrettelegge arbeidet.

 2. Legeerklæring: Legen som sykemelder pasienten, skal utarbeide en legeerklæring. Denne skal inneholde informasjon om pasientens helsetilstand og hvorfor dette medfører evt. full sykemelding. Det skal også vurderes om det er muligheter for delvis sykemelding eller tilrettelegging på arbeidsplassen.

 3. Oppfølgingsplan: Arbeidsgiveren skal, i samarbeid med arbeidstakeren, utarbeide en oppfølgingsplan hvis sykemeldingsperioden overstiger åtte uker. Dette er en lovpålagt plikt.  Denne planen skal være utferdighet ved uke 7 av en sykemelding. Denne planen skal inneholde hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren har på arbeidsplassen og tiltak for å få arbeidstakeren tilbake i arbeid. Legen skal motta en kopi av denne planen som skal være grunnlag for videre vurdering av restarbeidsevne. 

 4. Aktivitetsplikt: Arbeidstakeren har en aktivitetsplikt under sykemeldingsperioden. Dette innebærer at arbeidstakeren skal være aktiv i forhold til å komme tilbake i arbeid, enten det er i egen eller annen virksomhet.  Dette gjelder både ved gradert sykemelding og full sykemeldging

 5. NAV's Rolle: NAV kan kreve ytterligere dokumentasjon eller vurdere om det er nødvendig med ytterligere tiltak, som for eksempel arbeidsrettet rehabilitering eller omskolering, avhengig av situasjonen.Norsk funksjonsskjema er et godt hjelpemiddel i vurderingen av aktivitetsplikten og restarbeidsevne.  Dette kan brukes særlig til å gjennomgå mulig bruk av restarbeidsevne på arbeidsplassen mtp de oppgaver som arbeidstaker har.  Arbeidsgiver bør i tillegg til beskrive aktuelle arbeidsoppgaver arbeidstaker har på arbeidsplassen slik at legen bedre kan vurdere om det foreligger muligheter for å benytte restarbeidsevne og ungå 100 % sykemelding. Norsk Funksjonsskjema brukes til beskrive funksjonsevnen uten å tenke på diagnose.  Funksjonsbeskrivelse kan sette arbeidstaker og arbeidsgiver i stand til å vurdere aktivitetsplikten og restarbeidsevne på en balansert måte.  Arbeidsgiver oppfordres til å tydelig å beskrive alle aktiviteter som arbeidstaker har slik at legen kan vurdere hva som er forsvarlig medisinsk for arbeidstakeren å gjøre på arbeidsplassen. Det er viktig å merke seg at disse retningslinjene kan variere litt avhengig av individuelle tilfeller og de spesifikke omstendighetene rundt arbeidstakerens sykdom eller skade. Regelverket kan også endre seg over tid, så det er anbefalt å holde seg oppdatert via offisielle kilder som NAVs nettsider. Forslag til   AKTIVITETS PLAN     ved 100 % sykemelding


Ved 100 % sykemelding etter 8 uker,  er det krav om dokumentert behandling som tar sikte på bedring.  Som arbeidstaker oppfordres det til at du fører en dagbok over de aktivitetene du gjør i løpet av uken for å bli bedre.  Dette skal da være i de timene du egentlig skulle ha vært på jobb.  Her medregnes besøk hos legen, sykehuset , timer hos fysioterapeut ol.   Nav ønsker slik dokumentasjon som grunnlag for utbetaling av sykepenger.  


Mandag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Gåtur i frisk luft
 • 10:00 - 11:00: Avspenningsteknikker (f.eks. dyp pust, meditasjon)
 • 11:00 - 12:00: Fysioterapi
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Lett egentrening (f.eks. yoga, stretching)
 • 14:00 - 15:00: Hobbyaktivitet (f.eks. maling, hagearbeid)
 • 15:00 - 16:00: Dagbok/refleksjonstid


Tirsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Gåtur i nærmiljøet
 • 10:00 - 11:00: Mindfulness-praksis
 • 11:00 - 12:00: Ergoterapi eller annen terapiform
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Svømming eller vannaerobic
 • 14:00 - 15:00: Lese tid eller lytte til audiobøker
 • 15:00 - 16:00: Planlegging av neste dag


Onsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Sykkeltur
 • 10:00 - 11:00: Avslapningsteknikker
 • 11:00 - 12:00: Fysioterapi
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Online kurs eller webinar (f.eks. stressmestring)
 • 14:00 - 15:00: Kunst- og håndverksaktiviteter
 • 15:00 - 16:00: Samtale med en venn eller familiemedlem


Torsdag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Gåtur med en venn
 • 10:00 - 11:00: Yoga eller meditasjon
 • 11:00 - 12:00: Musikkterapi eller spille et instrument
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Egentrening eller lett trening på treningssenter
 • 14:00 - 15:00: Lesing eller skriving
 • 15:00 - 16:00: Planlegging av personlige mål


Fredag:

 • 08:00 - 09:00: Rolig morgenrutine, lett frokost
 • 09:00 - 10:00: Rolig spasertur i parken
 • 10:00 - 11:00: Avspenningsteknikker og pusteøvelser
 • 11:00 - 12:00: Gruppeterapi eller støttegruppe online
 • 12:00 - 13:00: Lunsj og hvile
 • 13:00 - 14:00: Lett trening eller turgåing
 • 14:00 - 15:00: Personlig tid (f.eks. lesing, hobbyer)
 • 15:00 - 16:00: Oppsummering av uken og forberedelser til helgen


Som arbeidsgiver eller arbeidstaker kan du bruke vår AI-hjelp til å finne arbeidsoppgaver for nettopp din stilling og arbeidplass ved å legge inn aktuelle beskrivelser av hverdagen din hjemme og på jobb.  Arbeidsgiver kan gjøre det samme for sin del. Legesenteret bruker aktiv AI og vil også kunne hjelpe deg med en slik plan når vi kjenner til dine arbeidsoppgaver og helseutfordringer.